Működési engedély a kereskedelemben


Kereskedelmi tevékenység üzletben és üzleten kívül is folytatható. Az üzleten kívüli kereskedelem megvalósulhat pl. piacon, vásáron, mozgóbolt útján, internetes, csomagküldő kereskedelem formájában, automatából történő értékesítéssel.

Működési engedélyt olyan üzlet köteles beszerezni, amelyben üzletben forgalmazható terméke(ke)t ún. üzletköteles terméke(ke)t árusítanak.

Üzletköteles termékek:

 • a kémiai biztonságról szóló törvény szerinti veszélyes anyagok és keverékek, kivéve a jövedelmi termék szerinti tüzelőolaj, propán vagy propán-bután gáz és az üzemanyag;
 • az egyes festékek, lakkok és járművek javító fényezésére szolgáló termékek szerves oldószer tartalmának szabályozásáról szóló kormányrendelet hatálya alá tartozó termékek;
 • állatgyógyászati készítmények és hatóanyagaik;
 • fegyver, lőszer, robbanó- és robbantószer, gázspray, pirotechnikai termék, a polgári célú pirotechnikai tevékenységek felügyeletéről szóló kormányrendelet szerinti játékos pirotechnikai termékek, valamint a kis és a közepes tűzijáték termékek kivételével, az ott meghatározott feltételekkel;
 • növényvédő szerek és hatóanyagaik;
 • nem veszélyes hulladék;
 • „A” és „B” tűzveszélyességi osztályba sorolt anyag, kivéve a jövedelmi termék szerinti tüzelőolaj, propán vagy propán-bután gáz és az üzemanyag.

A működési engedély iránti kérelmet az üzlet helye szerint illetékes jegyzőnél (önkormányzat ipar- és kereskedelmi csoportjánál) kell benyújtani. A jegyző az engedélyezési eljárásban résztvevő szakhatóságokkal együtt a kereskedő kérésre (nyilatkozata alapján) helyszíni szemlét folytat le. Az illetékes szakhatóságot a jegyző értesíti. Amennyiben a kereskedő a helyszíni szemle megtartását nem kérte, a jegyző szerzi be a szakhatóságok állásfoglalását.

.

Eljáró szakhatóságok:

Magyar Honvédség létesítményeinek területén kívül működtetni kívánt üzlet működésének engedélyezése esetén első fokú eljárásban a fővárosi és megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatalának járási (fővárosi kerületi) népegészségügyi intézete, a másodfokú eljárásban a fővárosi és megyei kormányhivatal népegészségügyi szakigazgatási szerve: a higiénés és egészségvédelmi, táplálkozás-egészségügyi és dietetikai, az ivóvíz minőségi, a települési hulladékkal és nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvízzel kapcsolatos közegészségügyi, járványügyi vonatkozású követelmények, valamint a kémiai biztonságra és a dohányzóhelyek kijelölésére vonatkozó jogszabályi előírások érvényesítésével kapcsolatos szakkérdésben.

Állatgyógyászati készítmény, valamint hatóanyagainak nagykereskedelmi forgalmazása vonatkozásában első fokú eljárásbn a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal, kiskereskedelmi forgalmazása vonatkozásában első fokú eljárásban élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóság, növényvédő szer és hatóanyagai forgalmazása esetén első fokú eljárásban a növény- és talajvédelmi igazgatóság: állatgyógyászati készítmény vagy annak hatóanyaga, továbbá növényvédő szer és hatóanyagai forgalmazása esetén – az állatgyógyászati készítmények és azok hatóanyagának, valamint a növényvédő szerek és hatóanyagaik forgalmazására vonatkozó követelményeknek való megfelelés kérdésében.

környezetvédelmi és természetvédelmi felügyelőség (első fokú eljárás), Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőség (másodfokú eljárás): ha nem veszélyes hulladékot forgalmaznak, és a tevékenység megkezdéséhez környezetvédelmi engedély nem szükséges, annak elbírálása kérdésében, hogy a hulladékgyűjtés és -tárolás eszközei, valamint a hulladékkezelés módja megfelel-e a hulladékgazdálkodási követelményeknek, okoz-e a hulladékkezelés környezetterhelést, biztosított-e az üzlet hulladékszállítási szempontból történő megközelíthetősége,

Első- és másodfokú hatósági eljárásban közreműködő tűzvédelmi szakhatóság: olyan üzlet esetében, amelyben „A” és „B” tűzveszélyességi osztályba tartozó vegyi árut és anyagot, pirotechnikai terméket, tüzelő- és „C” tűzveszélyességi osztályú építőanyagot, járművet vagy üzemanyagot forgalmaznak,

A Magyar Honvédség területén létesített kereskedelmi egységek működési engedély kiadásához a honvédelmi miniszter által kijelölt szakkérdés elbírálására jogosult hatóság szakvéleménye is szükséges.

 

A működési engedély kérelemben a következő adatok megadása kötelező (a felsorolás nyomtatványon kitöltendő sorok sorszámait tartalmazza):

 • 1. kereskedő neve, címe, illetve székhelye,
 • 2. a kereskedő cégjegyzékszáma, az egyéni vállalkozói nyilvántartási száma, illetve a kistermelő regisztrációs száma,
 • 3. kereskedő statisztikai száma,
 • 4.1. üzlet napi/heti nyitva tartási ideje,
 • 4.2. üzlet tulajdonosa,
 • 4.3. üzlet címe, helyrajzi száma,
 • 4.4. üzlet használatának jogcíme (saját, vagy bérelt),
 • 4.5. üzlet elnevezése,
 • 4.6. üzlet alapterülete (m2);
 • 5. forgalmazni kívánt üzletköteles termékek, megnevezése, sorszáma üzletek szerinti bontásban,
 • 5. forgalmazni kívánt egyéb termékek megnevezése, sorszáma, (Termékkörök) üzletek szerinti bontásban, ebből a következő termékek megnevezése: ásványolaj, alkoholtermék, sör, bor, pezsgő, köztes alkoholtermék, dohánygyártmány.
 • A folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege:
  • 6.1. kiskereskedelmi tevékenység: üzletszerű gazdasági tevékenység keretében termékek forgalmazása, vagyoni értékű jog értékesítése és az ezzel közvetlenül összefüggő szolgáltatások nyújtása a végső felhasználó részére, ideértve a vendéglátást is;
  • 6.2. nagykereskedelmi tevékenység: üzletszerű gazdasági tevékenység keretében termékek átalakítás (feldolgozás) nélküli továbbforgalmazása és az ezzel közvetlenül összefüggő raktározási, szállítási és egyéb kapcsolódó szolgáltatások nyújtása kereskedő, feldolgozó részére, ideértve a nagybani piaci tevékenységet, valamint a felvásárló tevékenységet is.
 • 5. üzletek szerinti bontásban a kereskedő nyilatkozata arról, hogy kéri-e az engedélyezési eljárásban szemle megtartását.

A kérelmezőnek nyilatkoznia kell, hogy az üzlet társasházban van-e. Társasház esetében meg kell adni a közös képviselő nevét, címét, továbbá a szomszédos ingatlan adatait.

A kérelemhez csatolni kell a következő iratokat:

 • bérleti szerződés (ha nem tulajdonos)
 • haszonélvező/tulajdonostárs hozzájárulását igazoló okirat (haszonélvezet, illetve közös tulajdon esetén)
 • az aláírási joggal rendelkező személy aláírása v. meghatalmazással a meghatalmazott aláírása

 

Eljárási díjak, illetékek, mulasztási bírságok:

 • új kérelem benyújtásakor 10.000 Ft illeték,
 • adatváltozáskor 3.000 Ft illeték,
 • népegészségügyi közigazgatási szolgáltatási díj 1000 m2 alapterület alatt 26.000 Ft, 1000 m2 feletti alapterületű üzlet esetén 150.000 Ft,
 •  katasztrófavédelmi Igazgatóság szakhatósági eljárási díja 13.000 Ft,
 • engedély kérelmének elmulasztása esetén legfeljebb 50.000 Ft bírság szabható ki, ismételt elmulasztásnál max. 75.000 Ft.
  .
Hasznos információ? Ossza meg!