Áfamentes üzletág értékesítés


Az áfa törvény meghatározásában az üzletág a vállalkozásnak olyan működő egysége, amely szervezeti szempontból függetlenül, a hozzá tartozó vagyonnal alkalmas az önálló gazdasági tevékenység tartós folytatására.

2013-tól az értékesítése nem keletkeztet áfa fizetési kötelezettséget az átadó esetében, azaz nem áll be a termékértékesítéshez, szolgáltatásnyújtáshoz fűződő joghatás.

Az üzletág-átruházás útján szerzett vagyonrész és vagyoni értékű jog  tekintetében a szerzőnek a következő feltételeknek kell egyidejűleg megfelelnie:

 • a szerzéskor vagy annak közvetlen következményeként belföldön nyilvántartásba vett adóalany legyen;
 • kötelezettséget vállal arra, hogy a szerzéshez és a szerzett vagyonhoz fűződő jogok és kötelezettségek a szerzéstől kezdődően jogutódként őt illetik és terhelik;
 • sem a szerzéskor, sem azt követően nincs olyan jogállása, amely összeegyeztethetetlen lenne az előbbi pontban említett kötelezettségek teljesítésével, vagy annak csorbítására lenne alkalmas;
 • az üzletág keretében folytatott gazdasági tevékenység kizárólag adólevonásra jogosító termékértékesítés, szolgáltatásnyújtás, ergo a szerzés célja a további működtetés;
 • ha a szerzett vagyon olyan ingatlant (ingatlanrészt) tartalmaz, amelyre vonatkozóan az üzletágat átruházó adóalany az áfa kötelezettséget választotta, vagy amelynek értékesítése az üzletág-átruházás időpontjában új ingatlannak minősül az üzletágat megszerző adóalany az adókötelezettséget válassza. Az üzletágat megszerző adóalanynak ezen választásáról legkésőbb a megszerzés teljesítés időpontjában kell a NAV felé bejelentést tennie, akkor amikor az adókötelezettség egyébként beállna.

Az elévülési időn belül a szerzővel együtt egyetemleges felelősség terheli

 • az apportálót,
 • a jogelődöt a jogutódlással történő megszűnés azon esetében, amelyben a jogelőd nem szűnik meg,
 • azt a volt egyéni vállalkozót, akinek (amelynek) egyéni vállalkozói tevékenység folytatására vonatkozó jogosultsága egyéni cég alapítására tekintettel megszűnt,
 • az egyéni cég tagját az egyéni cég gazdasági társasággá történő átalakulása esetén,
 • az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból támogatásban részesülő természetes személyt, aki (amely) gazdaságát a mezőgazdasági tevékenységet tovább folytató, közeli hozzátartozónak minősülő természetes személy részére átadja, valamint
 • az üzletágat átruházó adóalanyt.

Ha az előzőekben ismertetett -értelemszerűen alkalmazandó- feltételek bármelyike nem teljesül,  az üzletág-átruházásra vonatkozóan a feltétel nem teljesülésekor a termék értékesítéséhez, szolgáltatás nyújtásához fűződő joghatás haladéktalanul beáll.

 

Hasznos információ? Ossza meg!

Vélemény, hozzászólás?