Adóregisztrációs eljárás új cégeknél


Adóköteles tevékenységet csak adószám birtokában lehet folytatni és a cégek üzletszerű gazdasági tevékenységet csak a cégbejegyzése iránti kérelem benyújtását követően folytathatnak, a cégbírósághoz intézett bejegyzés iránti kérelem (kitöltött nyomtatvány) és mellékletei benyújtásával kérik az adószám megállapítását, amellyel az adózó teljesíti az állami adóhatósághoz történő bejelentkezési kötelezettségét.

Az állami adóhatóság az adószám megállapítását megtagadja, ha az adózó által bejelentett adatok valótlanok vagy hiányosak, vagy az adóregisztrációs eljárás során megállapítja, hogy az adószám megállapításának törvényi akadálya áll fenn.

Adószám kiadás megtagadási okok:

Kft, Zrt. tagja, aki 50% feletti vagy minősített befolyással rendelkezik, továbbá bármely cég vezető tisztségviselője, képviselője

1.) olyan, más adózó jelenlegi vagy volt tagja, vezető tisztségviselője aki/amely a kérelem beadása napjához viszonyítva:

♦ Legalább 180 napon keresztül 15  millió Ft  (nagy adózó 30 millió Ft) adótartozással rendelkezik (és a jogviszony bármely nap fennállt), vagy
♦ 5 éven belül 15 millió Ft (nagyadózó 30 millió Ft) adótartozással szűnt meg (jogviszony a megszűnést megelőző 180 napon belül fennállt),
♦ 5 éven belül adószám felfüggesztést követően vagy egyéb okból törölte (jogviszony a törléskor vagy követően fennállt).

2.) Min. 180 napon keresztül 15 millió Ft (nagy adózó 30 millió Ft) adótartozással rendelkezik

Az adószám felfüggesztéses okot nem kell alkalmazni, ha bírósági eljárás még folyamatban van.

Ha az adószám kiadásának megtagadása fennáll, az adóhatóság határozatban közli és az a vezető tisztségviselő, vagy tag, akire tekintettel az állami adóhatóság az adózó adószámát megtagadta, az adószám megállapítását megtagadó határozat adózóval történő közlésétől számított 8 napon belül kimentési kérelmet terjeszthet elő. A határidő jogvesztő, elmulasztása esetén igazolási kérelem előterjesztésének nincs helye.

Az adóhatóság visszavonja az elutasítást, ha a tagnak, vezető tisztségviselőnek fel nem róható okból következett be az elutasítási ok. Ilyen, ha az adótartozást azért nem tudta befizetni, mert a vevő nem fizette ki, és a vevői követelések összege a tartozást meghaladja, és az adózó úgy járt el, ahogy az az adott helyzetben elvárható. Továbbá, ha az adószám törlésnél nem volt tag és vezető tisztségviselőként úgy járt el, ahogy az az adott helyzetben elvárható. A kimentési kérelem okait a partnernél is vizsgálhatják.

Ha az állami adóhatóság az adószám megállapítását megtagadja, úgy az előtársaság adókötelezettségeinek teljesítéséért az előtársaság tagjai (részvényesei) egyetemlegesen felelnek. Mulasztás esetén az állami adóhatóság a mulasztási bírságot – magánszemély esetén a magánszemély adózókra meghatározott bírságmérték alkalmazásával – valamennyi tagra (részvényesre) kiszabhatja.

Az adószám megállapításáig technikai számon tartják nyilván az adózót.

Ha az adószám kiadásának nincs valószínűsíthető akadálya, az adóhatóság az adószámot 1 munkanapon belül állapítja meg.

Amennyiben az adószám megállapítását követő egy éven belül az állami adóhatóság tudomására jut, hogy az adózó adószámának megállapítására a  valamely akadály fennállása ellenére került sor, eljárást folytat le ennek vizsgálatára.

.

Hasznos információ? Ossza meg!

Vélemény, hozzászólás?