Ügyvezetés társadalombiztosítási jogállásának változása 2012.


.A vezető tisztségviselők társadalombiztosítási jogállását 2012. január 1-től új szabályok szerint kell megállapítani, a változás a bt., kkt. és a kft. tagjának megbízási jogviszonyban végzett ügyvezetését érinti.

.

Gazdasági társaságok ügyvezetése

A gazdasági társaság ügyvezetését a társaság vezető tisztségviselői vagy a vezető tisztségviselőkből álló testület látja el.

A közkereseti és a betéti társaság ügyvezetését az üzletvezetésre jogosult tag vagy tagok vezető tisztségviselőként látják el.

A korlátolt felelősségű társaság ügyvezetését egy vagy több ügyvezető látja el.

Vezető tisztségviselő – a közkereseti és a betéti társaság kivételével – csak természetes személy lehet.

A vezető tisztségviselőt e minőségében megillető jogokra és az őt terhelő kötelezettségekre a Ptk. megbízásra vonatkozó szabályait (társasági jogi jogviszony) vagy a munkaviszonyra irányadó szabályokat kell alkalmazni.

A vezető tisztséget – ha a társasági szerződés eltérően nem rendelkezik – nem láthatja el munkaviszonyban az egyszemélyes gazdasági társaság tagja, illetve a közkereseti és a betéti társaság üzletvezetésre egyedül jogosult tagja.

 .

Személyes közreműködés tagi jogviszony alapján

A társaság bármely tagja a társasági szerződés rendelkezése vagy a többi taggal való külön megállapodás alapján személyesen közreműködhet a társaság tevékenységében. Nem minősül személyes közreműködésnek az üzletvezetés és a képviselet ellátása, valamint a munkaviszonyban, illetve polgári jogi szerződés alapján történő munkavégzés. A tagot személyes közreműködéséért – a társasági szerződés rendelkezése vagy a többi taggal való külön megállapodás alapján – díjazás illetheti meg.

A társaság tagjai törzsbetétjük szolgáltatásán kívül egyéb vagyoni értékű szolgáltatás (a továbbiakban: mellékszolgáltatás) teljesítésére is kötelezettséget vállalhatnak. A tagok által – nem választott tisztségviselőként – végzett személyes munkavégzés is mellékszolgáltatásnak minősülhet, ha nem munkaviszonyon vagy polgári jogi jogviszonyon alapul. A mellékszolgáltatás teljesítésének feltételeit a társasági szerződésben kell szabályozni. A mellékszolgáltatásért a tagot külön díjazás illetheti meg.

 .

Ügyvezetés társadalombiztosítási jogállása

Társas vállalkozó a betéti társaság bel- és kültagja, a közkereseti társaság tagja, a korlátolt felelősségű társaság, a közös vállalat, az egyesülés, valamint az európai gazdasági egyesülés tagja, ha a társaság (ideértve ezen társaságok előtársaságként történő működésének időtartamát is) tevékenységében ténylegesen és személyesen közreműködik, és ez nem munkaviszony vagy megbízási jogviszony keretében történik (tagsági jogviszony).

2012. január 1-től társas vállalkozónak minősül a betéti társaság, a közkereseti társaság és a korlátolt felelősségű társaság olyan természetes személy tagja, aki a társaság ügyvezetését nem munkaviszony alapján látja el, kivéve, ha az előző mondatban foglaltak szerint társas vállalkozónak minősül. Ilyen esetben a személyes közreműködés díjazásának az ügyvezetés díjazását kell tekinteni. A biztosítási jogviszony létrejöttét be kell jelenteni (‘T1041).

A közterheket legalább a társadalombiztosítási minimálbér után meg kell fizetni. Ha a tag más társaságnál munkaviszonyban áll, személyesen közreműködik, vagy egyéb jogviszonyban végez munkát az ügyvezetés alapján társas vállalkozónak minősülő jogviszonyt több biztosítási kötelezettséggel járó jogviszony egyidejű fennállására vonatkozó szabályok szerint kell elbírálni.

Nem tag által  ügyvezetését ellátó személyre nem vonatkozik a változás, a gazdasági társaság társas vállalkozónak nem minősülő vezető tisztségviselője és munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony keretében munkát végző személynek kell tekinteni.

.

(Gt. 21-22.  §§, 91. §, 119. §; Tbj. 4. §), 5. §, 27. §, 31. §)

.

Hasznos információ? Ossza meg!

2 hozzászólás a(z) “Ügyvezetés társadalombiztosítási jogállásának változása 2012.” bejegyzéshez

Vélemény, hozzászólás?